Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden

 

Joy of Taste catering.

1) Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van catering, recepties, evenementen exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke. 

2) Aanbiedingen 

Alle aanbiedingen van Joy of Taste Catering zijn vrijblijvend. 

Een overeenkomst met Joy of Taste Catering komt tot stand door acceptatie van de door Joy of Taste Catering uitgebrachte offerte. 

Aanvullende afspraken of meerwerkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht. 

3) Prijzen 

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. Joy of Taste Catering behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. zullen wij deze aan cliënt in rekening brengen. 

4) Betaling 

Bedragen groter dan € 1.000,-: 

Tenzij anders overeengekomen dient ten minste 50% van de offerteprijs door Joy of Taste Catering te zijn ontvangen uiterlijk binnen 5 dagen na acceptatie van de offerte. Alle (rest)factuurbetalingen dienen 14 dagen ( 30 dagen zakelijk) na cateringdatum door Joy of Taste Catering te zijn ontvangen. Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van een procent per maand verschuldigd of de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand. Joy of Taste Catering mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten die voor Joy of Taste Catering verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan Joy of Taste Catering verschuldigd is, komen voor rekening van cliënt. Verrekening met tegen vorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Joy of Taste Catering is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld. 

5)Annulering 

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Joy of Taste Catering in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd. 

Twee dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100% .

7) Tussentijdse beëindiging 

Joy of Taste  Catering is bevoegd om de overeenkomst voor zover niet anders bepaald met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien cliënt een of meer verplichtingen jegens Joy of Taste Catering niet nakomt. Joy of Taste Catering is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, wanneer cliënt surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming. 

Joy of Taste Catering is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van cliënt heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen. Joy of Taste Catering is geen rente over de vooruitbetaling schuldig. Hij is tot terugbetaling van de vooruitbetaling cq. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Joy of Taste Catering niets meer van cliënt te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen. Toepasselijk recht op de overeenkomst is Nederlands recht. Voorwaarden van cliënte gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Van geschillen over of in verband met het gehuurde neem bij uitsluiting kennis de absoluut bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Joy of Taste Catering zijn vestiging heeft. 

8) Te leveren goederen en diensten 

De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Joy of Taste  Catering is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen en omstandigheden. 

Indien de opgave van cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid is Joy of Taste Catering niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan. 

9)Overmacht 

In geval van overmacht heeft Joy of Taste Catering het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn. 

Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn: 

 • Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
 • Weersomstandigheden.
 • Onlusten.
 • Stakingen.
 • Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
 • Brand of ongevallen.
 • Transportbelemmeringen.
 • Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
 • Iedere storing in de geregelde productie.
 • Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

11) Aansprakelijkheid 

Joy of Taste Catering is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Joy of Taste Catering terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en Joy of Taste Catering nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade. 

12)Toepasselijkheid 

 1. Op de door Joy of Taste Catering aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Volg Joy of Taste op Facebook!

BEKIJK OP FACEBOOK

Wat hebben we leuke foto’s binnen gehad van de speurtocht. Maar ja we moeten kiezen he.. De keus is gevallen op Wanda Knoppers. Jullie winnen het mega grote xxxl chocol...

BEKIJK OP FACEBOOK

Morgen maken we de winnaar bekend van de Paas speurtocht. Nog geen foto’s gestuurd? Doe dit dan nog voor morgen 18.00 uur. Inzenden kan via #pasenjoyoftaste of mailen ...

BEKIJK OP FACEBOOK

Een tweede paasdag die we niet snel meer gaan vergeten. We hebben echt alles gehad vandaag... ☔️💦💨⛄️❄️🌧🌦🌤☀️🌪🌞🌞 Maar wat een leuke...

TERUG